Reklamacje i zwroty

Zwroty

Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, Sprzedający informuje osoby fizyczne dokonujące z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument” w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego) o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie internetowym, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przed zwrotem towarów Konsument proszony jest kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedającym, bowiem może się okazać, że Sprzedający poprosi o nadanie przesyłki zwrotnej bezpośrednio do hurtowni lub wyśle do Konsumenta kuriera po odbiór zwracanego Towaru. Zwracany Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedający inaczej zdecyduje.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, co oznacza, że Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do pomniejszenia zwracanej Konsumentowi kwoty o wartość, o którą zwracany towar uległ zmniejszeniu.

W razie jakichkolwiek pytań: sklep@emerfiltry.pl lub 609 829 726

Reklamacje

Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są  wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z  zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 756 Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@emerfiltry.pl listownie na adres: CLT Mateusz Kania, 39-218 Straszęcin 200E, lub też bezpośrednio do producenta Towaru, na adres wskazany na opakowaniu Towaru lub karcie gwarancyjnej, o ile taka jest dołączona do Towaru. O ile do Towaru dołączony jest dokument gwarancyjny to, gwarancji na Towary udziela ich producent. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne producentów Towarów. Warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Towaru.

Kupujący wysyłający reklamowany towar do Sprzedającego proszony  jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr  aukcji, adres e-mail, nr rachunku bankowego oraz o dokładnie  opisanie wady towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację  Kupujący proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np.  kopii paragonu lub faktury VAT).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia  stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie  jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
Po odbiorze towarów od dostawcy, Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka z zewnątrz, jak i towary w  niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, Kupujący  proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności dostawcy oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego, a także o dołączenie kopii protokołu do zgłoszenia reklamacyjnego do Sprzedającego.

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów  konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).

W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Kupującego będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5, 35-959 Rzeszów, sekretariat@wiih.rzeszow.pl  Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeśli chcesz złożyć reklamację, prosimy skontaktuj się z nami.